AS Ühisteenused korraldab parkimist eramaal vastavalt maaomaniku ja parkimisoperaatori vahel sõlmitud lepingule. Eramaale sisse sõites informeerivad AS-i Ühisteenused infotahvlid autojuhte parklas kehtivatest parkimistingimustest.

Sõidukiga parklasse sõites loetakse sõidukijuhi ja parklaoperaatori vahel sõlmituks leping, mille kohaselt sõidukijuht kohustub parkima ja liiklema vastavalt liikluskorraldusvahenditele (paigaldatud viidad, teemärgistus, liiklusmärgid) ja liikluse reguleerija juhistele.

Keelatud on peatuda ja parkida kohtades, mis on tähistatud vastavalt keelavate liiklusmärkide, teemärgiste, viitade või kirjadega.

Kui sõidukijuht pargib sõiduki või liikleb parklas eirates käesolevates tingimustes sätestatud korda, on sõidukijuhil kohustus parklaoperaatori nõudmisel tasuda leppetrahvi summas kuni 57 eurot. Leppetrahvi määramisel lähtub parkimisteenindaja parklaoperaatori ja parklaomaniku vahel sõlmitud lepingust ning konkreetses parklas kehtivatest parkimistingimustest.

Kui sõiduki parkimisel on rikutud käesolevates tingimustes sätestatud korda võib sõiduki sõidukijuhi kulul teisaldada.

Leppetrahvi vaidlustamine

Avaldused leppetrahvide kohta tuleb esitada 14 päeva jooksul. Avalduse hilisemal esitamisel on AS-l Ühisteenused õigus jätta see rahuldamata. Avalduse esitamine ei vabasta leppetrahvi õigeaegselt tasumise kohustusest. Leppetrahvi õigeaegselt tasumata jätmise korral on AS-l Ühisteenused õigustatud huvi nõuda leppetrahvi summa sisse inkassoettevõtte kaudu.

Avaldus on võimalik esitada:

1) läbi iseteeninduse aadressil www.parkimine.ee;
2) postiga aadressile Endla 15, Tallinn 10122
3) tuues avaldus AS-i Ühisteenused aadressil Endla 15, Tallinn 10122 (tööpäeviti 08:00-17:00).