AS ÜHISTEENUSED ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Isikuandmete vastutav töötleja on AS Ühisteenused registrikood 11052490, Endla 15, 10122
Tallinn.

1. Sissejuhatus

1.1 Siit leiad informatsiooni kuidas ja millistel eesmärkidel toimub isikuandmete töötlemine
ja milliseid meetmeid rakendame isikuandmete kaitsmiseks.
1.2 Lähtume isikuandmete töötlemisel alltoodud põhimõtetest:
1.2.1 isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja andmesubjekti suhtes
läbipaistvalt;
1.2.2 isikuandmeid kogutakse ainult konkreetsel ja kindlaks määratud eesmärgil;
1.2.3 isikuandmed on õiged ja ajakohastatud;
1.2.4 isikuandmeid säilitatakse andmesubjekti tuvastamist võimaldavas vormis ainult
seni, kuni see on isikuandmete töötlemise eesmärgiks vajalik;
1.2.5 isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete piisava turvalisuse,
sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise ja juhusliku kadumise, hävimise
või kahjustumise eest, rakendades selleks vajalikke tehnilisi või korralduslike meetmeid
ning tegutsedes isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate andmesubjektide õiguste
alusel.
1.3 Töötleme isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas õigusnormidega. Isikuandmed
saavad meile teatavaks teenuse osutamise ning meie e-keskkondade kasutamisega seoses.
1.4 Meie teenuseid ja e-keskkondi saab kasutada lepingulise kliendina, kellegi teise poolt
sõlmitud lepingu alusel teenuse kasutajana või lihtsalt külastades e-keskkondi (ilma, et olete
lepinguline klient).
1.5 Meil on õigus muuta käesolevat privaatsuspoliitikat. Muudatustest „AS Ühisteenused
isikuandmete töötlemise põhimõtetes“ teavitame kodulehe kaudu, e-kirja teel või muul
mõistlikul viisil. Dokumendi muudatuste halduse avaldame punktis 14. Dokument on
kättesaadav kodulehel www.parkimine.ee.
1.6 Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted kehtivad ainult eraõiguslike suhete
puhul. Juhul kui sisenete portaali seoses Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal parkimisega,
toimub andmete töötlemine ja säilitamine kooskõlas Tallinna parkimiskorralduse andmekogu
põhimäärusega ning AS Ühisteenused Teie isikuandmeid ei töötle.

2. Mõisted
2.1 Vastutav töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks
isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
2.2 Andmesubjekt. Eraisik, kelle kohta on AS-l Ühisteenused teavet või teave, millega on
võimalik isikut tuvastada. Andmesubjektid on näiteks kliendid, potentsiaalsed kliendid
(küsivad pakkumisi, ent lepingut ei sõlmi), e-keskkondade külastajad, leppetrahvile vaide
esitajad, koostööpartnerid ning nende töötajad, AS-i Ühisteenused tööle kandideerijad jt.
2.3 Isikuandmed. Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava andmesubjekti kohta.
Isikuandmed võivad olla sinu kui eraisikuga seotud konkreetselt või kaudselt. Isikuandmete
koosseis on kirjeldatud punktis 3.
2.4 Isikuandmete töötlemine on igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming
(isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine,
kasutamine, edastamine, kustutamine, hävitamine).
2.5 Klient. Füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud AS-ga Ühisteenused teenuse
osutamisega seotult lepingu.
2.6 Kliendi kontaktisik. Kliendi poolt lepingus määratud eraisik, kellel on õigus klienti
esindada AS-ga Ühisteenused sõlmitud lepingu täitmisel. Vaata lisaks punktist 12 „Muud
tingimused“.
2.7 Volitatud töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid AS
Ühisteenused nimel (arevete koostajad ja väljastajad, võlgade sissenõudjad, andmesüsteemide
haldajad ja arendajad, turunduspartnerid jne).
2.8 Külastaja. Isik, kes külastab e-keskkondi (nt kodulehte). Need on olukorrad, kui kodulehe
kaudu esitate leppetrahvi/viivistasuotsuse vaide.
2.9 E-keskkond. Need on keskkonnad, nagu AS Ühisteenused koduleht, iseteeninduse
keskkond.
2.10 Seaduslikkus. Isikuandmete töötlemine saab toimuda lepingu täitmiseks, andmesubjekti
nõusoleku alusel, AS Ühisteenused õigustatud huvi korral, väljaarvatud juhul, kui sellise huvi
kaaluvad üles andmesubjekti huvid, ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks
(võlaõigusseadus, raamatupidamise seadus, töölepingu seadus jne).
2.11 Õiglus. Andmesubjektil on olemas teave, kuidas tema isikuandmeid töödeldakse.
2.12 Läbipaistvus. Andmesubjektile kokkuvõtlikult, selgelt ja arusaadavalt edastatav teave
tema isikuandmete töötlemise kohta, mis on lihtsasti kättesaadavas vormis, kasutatakse selget
ja lihtsat keelt.
2.13 Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse üksnes kindlaks määratud eesmärkidel.
2.14 Õigsus. Isikuandmed on õiged ja ajakohastatud ja ebaõiged isikuandmed kustutatakse
või parandatakse viivitamatult.

3. Isikuandmete koosseis
Jagame andmed kategooriatesse, et oleks kergem mõista nende koosseisu.
3.1 Põhiandmed on ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha ja objektiaadress, epostiaadress, telefoninumber, tellitud teenuste (teenused ja lisateenused, teenuste maksumus
ja arveldusandmed (maksetähtajad, arvete saatmise viis, esitatud arved ja laekumata arved,
andmed võlgnevuste kohta, maksja andmed)), kliendi kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ja
isikukood, IP-aadress, klientide pöördumised ja telefonikõned, kaebustega seoses esitatud
andmed.
3.2 Jälgimisseadmestiku andmed tekivad AS Ühisteenused parklates jälgimisseadmestiku
kasutamisest vara valveks ja isikute kaitseks.

4. Isikuandmete töötlemise alus ja eesmärgid
Töötleme isikuandmeid lepingu täitmiseks, seadustest tulenevate kohustuse täitmiseks,
õigustatud huvist lähtuvalt või andmesubjekti nõusoleku alusel.
4.1 Töötlemine lepingu täitmiseks
Lepingu täitmiseks töötleme isikuandmeid alltoodud eesmärkidel.

Eesmärk Andmekatergooria
Lepingueelne suhtlus Põhiandmed
Klientide teenindamine (lepingute sõlmimine, isikute tuvastamine, klientide pöördumiste ja teeninduskõnete haldamine) Põhiandmed
Teenuste osutamine Põhiandmed
Kliendiandmete parandamine ja täiendamine Põhiandmed
Arveldus (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine) Põhiandmed
Võlgnevuste sissenõudmine ja loovutamine Põhiandmed
Kohtute poole pöördumine õigusnõudega seoses Põhiandmed

4.2 Töötlemine õigustatud huvi korral
Õigustatud huvist lähtuvalt töötleme isikuandmeid alltoodud eesmärkidel.

Eesmärk Andmekatergooria
Kontaktisikute isikuandmete töötlemine Põhiandmed
Teenuste arendamine Põhiandmed
Krediidivõimelisuse ja maksekäitumise hindamine, et otsustada kas ja millistel tingimustel kliendile teenust müüa Põhiandmed
Kliendiürituste ja kampaaniate korraldamine Põhiandmed
Organisatsioonilistel eesmärkidel andmete edastamine AS-i Ühisteenused siseselt Põhiandmed
Jälgimisseadmestiku kasutamine AS Ühisteenused parklates Jälgimisseadmestiku andmed
IP-aadresside töötlemine rünnakute ja pettuste vältimiseks Põhiandmed

4.3 Töötlemine nõusoleku alusel
Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid alltoodud eesmärkidel.

Eesmärk Andmekatergooria
Leppetrahvi vaietele vastamine Põhiandmed
Müügipakkumiste saatmine Põhiandmed

4.4 Töötlemine seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks
Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks töötleme isikuandmeid alltoodud eesmärkidel.

Eesmärk Andmekatergooria
Riigiasutuste päringutele vastamine Põhiandmed, jälgimsseadmestiku andmed
Raamatupidamine Põhiandmed
Andmesubjektide päringutele vastamine isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate kohustuste täitmiseks Põhiandmed, jälgimsseadmestiku andmed

5. Isikuandmete töötlemise turvalisus
Peame isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ning rakendame
isikuandmete kaitsel asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid.
5.1 Korralduslikud meetmed
Meie töötajad on informeeritud ja koolitatud andmekaitse küsimustes. Meil on isikuandmete
töötlemiseks ja turvalisuse tagamiseks asjakohased juhendid ja eeskirjad. Andmetele
juurdepääsuks on kehtestatud juurdepääsu õigused ja juurdepääsu isikuandmetele
võimaldatakse üksnes isikutele, kellel on selleks tööülesannetest lähtuv vajadus.
5.2 Tehnilised meetmed
Meil on kasutusel andmekogud, mis võimaldavad ligipääsu tasemete määramist ja mõistlikus
ning vajalikus ulatuses töötlemistoimingute logimist. Kasutame viirusetõrjet ja tulemüüri,
isikuandmete sünonüümimist ja anonüümimist. Isikuandmeid töötlevates infosüsteemides on
tagatud riist- ja tarkvara abil isikuandmete konfidentsiaalsus, terviklikkus ja kättesaadavus.

6. IP-aadresside töötlemine
IP-aadress saab teatavaks, kui külastate meie e-teeninduse keskkonda. IP-aadress saab
teatavaks, kui esitate parkimistrahvile vaide iseteeninduse kaudu. IP-aadresside töötlus on
vajalik pettuste ja rünnakute vältimiseks.

7. Andmete edastamine kolmandatele isikutele
Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele ulatuses, mis on vajalik punktis 4 toodud
eesmärkide saavutamiseks.
Isikuandmeid edastame:
7.1 andmesubjekti esindajale või tema poolt näidatud volitatud isikule. Näiteks andmesubjekt
volitab enda nimel volikirja alusel andmeid avalikustama tema poolt näidatud kolmandale
isikule;
7.2 andmesubjekti avalduse alusel teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õiguse
teostamine);
7.3 volitatud töötlejatele (arhiiviteenus, võlgade sissenõudmine, võlanõude loovutamine
kolmandale isikule, arvete koostamine ja väljastamine, infosüsteemide arendamine jne).
7.4 riigiasutustele (politsei-ja piirivalveamet, maksu- ja tolliamet, kohus, konkurentsiamet,
tarbijakaitseamet jne).

8. Andmesubjekti õigused ja pöördumiste esitamine
Andmesubjektil on isikuandmete töötlemisega seoses õigus:
8.1 saada teavet kogutud isikuandmete kohta;
8.2 tutvuta kogutud andmetega;
8.3 ebaõigete isikuandmete parandamisele;
8.4 taotleda andmete kustutamist. Andmed saab kustutada, kui ei ole seaduslikku alust
edasiseks töötlemiseks;
8.5 nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. Õigus tekib siis, kui isikuandmete töötlemine ei
ole seaduse alusel lubatud või andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse. Õigus nõuda
isikandmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab AS-l Ühisteenused isikuandmete
õigsust kontrollida või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik või andmesubjekt ei
taotle isikuandmete kustutamist;
8.6 nõuda andmete ülekandmist. Andmesubjektil on õigus saada isikuandmed masinloetaval
kujul endaga kaasa või nõuda andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale. Samas me ei
taga, et teine teenusepakkuja on võimeline andmeid väljastataval kujul vastu võtma.
8.7 esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta, mis toimub õigustatud huvi alusel;
8.8 võtta tagasi nõusolek, kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek;
8.9 pöörduda kaebusega AS-i Ühisteenused, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui
andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on tema õigusi rikutud.

9. Isikuandmete säilitamine
9.1 Isikuandmeid säilitame perioodil, mis on vajalik eesmärkide saavutamiseks või seni kaua,
kuni seadusega pandud kohustuste täitmine seda ette näeb.
9.2 Kui ärivajadusest lähtuvalt vajame statistikaks andmeid kauem kui eespool nimetatud
punktis oleme välja toonud, säilitame andmeid anonüümitud kujul. Anonüümimine tähendab,
et andmed ei ole isikustatavad tagasi.
9.3 Tabelis on toodud isikuandmete säilitamise tähtajad. Tegemist ei ole täieliku loeteluga.
Teatud juhtudel kehtivad kustutamisele erandid. Kustutamist võime keelata oma õiguste
kaitseks (nt andmeid on vaja kohtumenetluses).

Isikuandmete kirjeldus Säilitamise tähtaeg
Klienditoe ja klienditeenindajate kõned 4 kuud
Kirjavahetus klientidega 1 aastat lepingu lõppemisest
Kliendi kontaktisikute andmed 3 aastat 6 kuud lepingu lõpetamisest
Kliendilepingud ja -lisad 7 aastat lepingu lõpetamisest
Hinnapakkumised/müügipakkumised 3 aastat
Raamatupidamise andmed 7 aastat lepingu lõpetamisest
Leppetrahvide vaietega seotud andmed 3 aastat
Võlgnevuse andmed, kui ei ole sissenõudmise menetlust 5 aastat
Võlgnevuste andmed, kui on alustatud kohtu kaudu sissenõudmise menetlust 10 aastat võlgnevuse tekkimisest
Jälgimisseadmestiku salvestised 1 kuu

 

10. Teeniduskõnede salvestamine
Salvestame AS Ühisteenused numbrile 6511 515 tulevad kõned. Telefonikõnede
salvestamine on teenuse osutamise lahutamatu tingimus. Salvestamise eesmärk on kasutada
kõnesalvestusi tahteavalduste või tehtud tehingute tõendamiseks ja klientide paremaks
teenindamiseks.
Kõne kohta on teada toimumise aeg, helistaja number ja valitud number.

11. Jälgimisseadmestiku kasutamine AS Ühisteenused parklates
Kasutame AS Ühisteenused parklates jälgimisseadmestikku vara ja isikute kaitseks.
Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitame videovalve kleebistega. Jälgimisseadmestiku
salvestisele tagame juurdepääsu riigiasutustele õigusrikkumiste menetlemiseks (Politsei- ja
Piirivalveamet jne). Andmesubjekt võib põhjendatud sooviavalduse korral taotleda enda
kohta käiva salvestise vaatamist või väljastamist (punkt 13 kohaselt). Jätame sooviavaluse
rahuldamata, kui salvestiste näitamine kahjustab teiste isikute huve (kui salvestisel on
nähtavad ka teised isikud).

12.Muud tingimused
Klient tagab, et tema kontaktisik on informeeritud, mis eesmärkidel AS Ühisteenused
andmeid kasutab ja millised andmed on ta AS-le Ühisteenused esitanud (ees- ja
perekonnanimi, telefoninumber, isikukood), ning on andnud nõusoleku andmete esitamiseks.
Kontaktisikute andmeid kasutatakse vaid andmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
Kontaktisiku isikukood saab teatavaks, kui klient võimaldab kontaktisikul kasutada e-teenindust.

13.Kontakt
Kui te leiate, et teie õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, võite esitada kaebuse meile
või Andmekaitse Inspektsioonile (https://www.aki.ee/).
Isikuandmete töötlemisega seotud teabe saamiseks, andmete korrigeerimiseks, kaebuste
esitamiseks ja nõusolekute tagasivõtmiseks palume pöörduda meie klienditeeninduse poole
telefonil 6511 515 või e-kirja teel parkimine@yhisteenused.ee.
Punkt 8 alusel tehtud päringutele vastame 30 päeva jooksul. Kui vastamine on oluliselt
rohkem aega ja ressurssi nõudev, pikendame vastamise tähtaega kuni kahe kuu võrra. Tähtaja
pikendamisest anname teada kohe, kui pikendamise vajadus on selgunud.

14. Dokumendi muudatuste haldus

 

Avaldamise kuupäev Versiooni number Muudatuste sisu punktide kaupa
25.05.2018 versioon 1 Esmakordne
29.05.2018 versioon 2 Lisatud punkt: 11 Muudetud punkt:  3.3; 4.2; 4.4; 9.3
16.09.2020 versioon 3 Lisatud punkt: 1.6
07.12.2022 versioon 4 Muudetud punkt: 9
27.03.2024 versioon 5 Muudetud punkt: 1.5; 3.2; 4.2: 9; 11; 13; 14