Võlaõigusseaduse (VÕS) § 3 p 1 järgi võib võlasuhe tekkida lepingust. Leping on tehing kahe või enama isiku (lepingupooled) vahel, millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma. Leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik (VÕS § 8 lg 1-2). VÕS § 9 lg 1 kohaselt sõlmitakse leping pakkumuse esitamise ja sellele nõustumuse andmisega, samuti muul viisil vastastikuste tahteavalduste vahetamise teel, kui on piisavalt selge, et lepingupooled on saavutanud kokkuleppe. VÕS § 16 lg 1 sätestab, et pakkumus (ofert) on lepingu sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab pakkumuse esitaja (oferendi) tahet olla ettepanekule nõustumuse andmise korral sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud. Nõustumus (aktsept) on otsese tahteavaldusega või mingi teoga väljendatud nõusolek sõlmida leping (VÕS § 20 lg 1).

AS Ühisteenuste parkimistingimuste p 1 kohaselt loetakse sõiduki sisenemisel parklasse sõidukijuhi ja AS Ühisteenuste vahel sõlmituks leping, mille kohaselt sõidukijuht kohustub kasutama parklat vastavalt parkimistingimustele. Parkimistingimusi sisaldava infotahvli juurest, millel on punktis 1 kirjas, et edasisõidul loetakse poolte vahel leping sõlmituks, toob edasisõit endaga kaasa lepingu sõlmimise parklat kasutava sõidukijuhi ja parklaoperaatori vahel (Vt nt Riigikohtu lahendit nr 3-2-1-75-10).”