Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalve ametiisik viivistasu määramise otsuse.

Viivistasu maksja on mootorsõiduki või selle haagise omanik. Mootorsõiduki kasutaja on viivistasu maksja siis, kui ta on kantud liiklusregistrisse mootorsõiduki või selle haagise vastutava kasutajana.

Viivistasu määr on 31 eurot ööpäevas.

 

Viivistasu otsuse vaidlustamine

NB! Vaide esitajateks saavad olla isikud, kellel on viivistasu maksmise kohustus, sest vaid nende õigusi saadakse viivistasu otsust tehes rikkuda.
Vaide esitajaks saavad olla ainult sõiduki omanik või vastutav kasutaja.

Viivistasu maksmise kohustus vastavalt LS § 188 lg 2 on sõiduki omanikul või kasutajal, juhul kui mootorsõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse.

Kui mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, siis on õigus vastavalt Kohalike maksude seadusele § 16 ja Maksukorralduse seaduse § 138 alusel ning seaduses märgitud tähtaja jooksul esitada vaie Tallinna Linnavalitsusele või kaebus Halduskohtule.

Vaidele esitatavad nõuded

  1. haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud;
  2. vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
  3. vaidlustatava haldusakti nimetus ja selle andmise kuupäev või toimingu aeg;
  4. vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
  5. põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
  6. vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus;
  7. vaide esitaja kinnitus selle kohta, et selles asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
  8. vaidele lisatud dokumentide loetelu.

Viivistasu otsuse vaidlustamisel palume esitada koopia ka sõiduki registreerimistunnistusest, mis tõendab, et vaide esitaja on antud sõiduki omanik või vastutav kasutaja.

Vaide esitajaks saavad olla ainult sõiduki omanik või vastutav kasutaja (isikud, kelle andmed on kantud liiklusregistrisse). Vaide esitaja esindaja peab omama kirjalikku volitust vaide esitamiseks.

 

Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast.

Vaie viivistasu otsuse kohta on võimalik esitada 30 päeva jooksul:

Viivistasu tühistamise õigus on Tallinna Linnavalitsusel. AS Ühisteenused edastab esitatud vaie Tallinna Transpordiametile.

Vaide esitamine ei vabasta viivistasu otsuse maksmisest.