Kui parkimistasu jäetakse maksmata, tasutakse väiksema määra järgi, ületatakse parkimisaega või tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt paigaldatud, teeb parkimisjärelevalve ametiisik viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus) vastavalt liiklusseaduse §-le 188.

Viivistasu määr ööpäevas on:

  • 15 eurot – parkimistasu maksmisel väiksema määra järgi – 15€
  • parkimistasu maksmata jätmisel või tasutud parkimisaja ületamisel või tasulise parkimise õigust tõendava dokumendi nõuetekohaselt täitmata jätmisel või mittenõuetekohase paigaldamise eest – 30€

Kui viivistasu maksja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda vaidega Tartu Linnavalitsuse linnakantselei menetlusteenistusse või esitada kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.

Vaide esitamiseks on mitmeid alternatiivseid võimalusi:

  • lihtkirjalik (edastatud menetlusteenistusse posti teel või isiklikult kohale tuues)
  • elektrooniline (vaid juhul, kui on olemas digitaalse allkirjastamise võimalus) aadressile vtm@raad.tartu.ee
  • vaie võib olla esitatud e-kodanikuportaalis;
  • kohapeal Tartu Linnavalitsuse infokeskuses (Raekoja I korrus, sissepääs hoone vasakult küljelt)

NB! Menetlusteenistus ei võta vastu faksitud ega skaneeritud vaideid.

Vaidele tuleb lisada ka volitus vaide esitamiseks, kui vaide esitaja ei ole sõiduki omanik või vastutav kasutaja. Vaide esitamise õiguse tekkimiseks ei piisa sellest, et sõidukit kasutati rendilepingu alusel, ega sellest, kui vaide esitaja on sõiduki tehnilisse passi kantud kasutajana – ka sellisel juhul on tarvis sõiduki omanikult või vastutavalt kasutajalt vaide esitamiseks volikirja (volitus peab sel juhul olema sõiduki omaniku või vastutava kasutaja poolt antud just konkreetselt vaide esitamiseks, mitte sõiduki kasutamiseks vms). Volikiri peab samuti sisaldama selle andja omakäelist või digitaalset allkirja.

Viivistasu vaide blankette saab:

  • Tartu Linnavalitsuse infokeskusest (Tartu, Raekoda I korrus – sissepääs Raekoja hoone vasakult küljelt),
  • Tartu linna kodulehelt www.tartu.ee

Vaide esitajale vastatakse kirjalikult 10 päeva jooksul.